Nederlands Trucks (NL)

کامیون های دماغ دار آمریکایی در اروپا(هلند)

یک پستی کاملا اروپایی ولی با کامیون های آمریکایی در کشور هلند همه کامیون ها پلاک هلند هستند غیر از عکس 13 که پلاک D آلمان می باشد پنج عکس بالایی کشنده های پتربیلیت می باشند عکس شش تا هشت مربوط به فریت لاینر می باشند نه تا سیزده مربوط کنوورث می باشد چهارده و پانزده مربوط به ولوو وی ...

ادامه مطلب »